லேபில்

Sunday, June 4, 2023

இன்னும் காடாக்க

 காட்டை
எதற்கு
திருத்திக் கொண்டிருக்கிறாய்?
இன்னும் காடாக்க

கீழே விழுந்து செத்தவன் பாக்கெட்டிலிருந்து

 ரயில்கள் மோதிக்கொண்டபோது
கீழே விழுந்து செத்தவன் பாக்கெட்டிலிருந்து
கீழே விழுந்த செல்போனில்
அவனுக்கு முத்தத்தை அனுப்பியிருந்த
அந்த இளைய குழந்தைக்கானது
என் கண்ணீரும் இரங்கலும்
A

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023