லேபில்

Wednesday, April 9, 2014

1

ஊர் எதுவாயினும்
மாறுவதேயில்லை
நீரின் பயணம்
கீழிருந்து மேலாய்
குடிநீரும்
மேலிருந்து கீழாய்
சாக்கடையும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023