லேபில்

Sunday, June 10, 2012

இன்றைக்குமில்லை...

பத்து தேய்த்து
பாத்திரங்கள் கழுவி
முகத்தைக் கழுவி
முந்தியால் ஒற்ற
கண்ணில் பட்டது
பழக் கூடை

நுனி கூட அழுகாத
மாம்பழங்கள்
இந்த வீட்டிலும்

இன்றைக்குமில்லை
மகனுக்கு
மாம்பழம்


2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023