லேபில்

Saturday, July 23, 2011

அந்நியம்தேர்வென்றும்
நோயென்றும்
நீ சொன்ன ஏதேதோ காரணங்களால்
பேரன்களை மருமகளை 
நீ அழைத்து வராமைக்கு சமாதானப் பட்ட
இந்தப் பாழும் கிழவிக்கு 
பத்து நாள் பிடித்தது 
உன்னையே நீ அழைத்து வரவில்லை என்ற 
உண்மை பிடிபட


Monday, July 4, 2011

குறுங்கவிதை

ஒரு சாக்குப் பேப்பர்
மதியம்
சாப்பிடலாம்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023